Algemene voorwaarden DVL Producties

Gevestigd te (8017 DB) Zwolle, Izak Osstraat 25

Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 73586110 

 Artikel 1 Algemeen 

1. Deze algemene voorwaarden, hierna te noemen: “de voorwaarden”, zijn van toepassing op iedere Overeenkomst tussen de vennootschap onder firma “DVL Producties”, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 73586110, hierna te noemen: “DVL Producties”, en een Wederpartij, hierna te noemen “de Wederpartij”, waarop DVL Producties deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard. 

2. Onder het Evenement wordt verstaan het organiseren en begeleiden van (buitenlandse en binnenlandse) fietsreizen en -clinics en het organiseren van racefiets gerelateerde evenementen. 

3. De toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende voorwaarden van de Wederpartij of van derden binden DVL Producties niet, tenzij deze door DVL Producties schriftelijk zijn aanvaard. Aanvullingen en/of afwijkingen van deze voorwaarden gelden uitsluitend wanneer deze door DVL Producties schriftelijk zijn aanvaard. Bij tegenstrijdigheid prevaleren de voorwaarden van DVL Producties boven die van de Wederpartij. Afwijkend gedrag of gebruik in het verleden kunnen nooit leiden tot het buiten werking stellen van (bepalingen uit) deze voorwaarden. 

4. De Wederpartij met wie eenmaal op de onderhavige voorwaarden werd gecontracteerd wordt geacht stilzwijgend met de toepasselijkheid van deze voorwaarden op later met DVL Producties gesloten Overeenkomsten akkoord te zijn gegaan. 

5. Het mogelijk niet van toepassing zijn van een (deel van een) bepaling of bepalingen uit deze voorwaarden, laat de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet. 

6. Een beschrijving van het Evenement is opgenomen in een afzonderlijke Overeenkomstbevestiging en/of Overeenkomst tussen DVL Producties en de Wederpartij. 

7. Onverminderd hetgeen in deze voorwaarden is bepaald, erkent en aanvaardt de Wederpartij de garantiebeperkingen en/of eventuele andere opmerkingen en voorbehouden zoals opgenomen in de offerte, een Overeenkomstbevestiging en/of enige afzonderlijke Overeenkomst tussen DVL Producties en de Wederpartij. 

 

Artikel 2 Totstandkoming, termijn en wijziging Overeenkomst 

1. De Overeenkomst komt tot stand na schriftelijke aanvaarding door de Wederpartij met uitdrukkelijke vermelding dat de Wederpartij akkoord gaat met deze voorwaarden, hierna te noemen: “de Overeenkomst”. Wijzigingen van de Overeenkomst zijn voor DVL Producties pas bindend indien en zodra DVL Producties deze schriftelijk heeft aanvaard. 

2. Is voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden van de Overeenkomst een termijn overeengekomen of opgegeven, dan zijn dit nooit fatale termijnen en treedt verzuim pas in na een deugdelijke ingebrekestelling, tenzij nakoming niet meer mogelijk is. 

3. DVL Producties heeft het recht de overeengekomen werkzaamheden van de Overeenkomst onder haar leiding te laten verrichten door derden. 

4. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om de Overeenkomst aan te passen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing overgaan. De noodzakelijke aanpassing kan gevolgen hebben voor prijs en termijn. Vinden partijen in dit kader geen overeenstemming, dan heeft DVL Producties recht op vergoeding van de al verrichte werkzaamheden en geleverde en/of bestelde zaken. 

5. Zonder daarmee in gebreke te komen en onverminderd het bepaalde in het vorige lid, kan DVL Producties een al dan niet noodzakelijke aanpassing van de Overeenkomst weigeren, indien dit in redelijkheid niet van DVL Producties verlangd kan worden. 

6. DVL Producties kan niet aan haar Overeenkomst worden gehouden indien de Wederpartij redelijkerwijs kan begrijpen dat de Overeenkomt, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. 

 

Artikel 3 Prijzen 

De prijs geldt slechts voor het Evenement waarvoor de Overeenkomst is gedaan en geldt niet automatisch voor eventuele toekomstige (gelijksoortige) Evenementen, tenzij schriftelijk anders vermeld. 

 

Artikel 4 Meerwerk 

1. Wijzigingen in de omvang van het Evenement worden schriftelijk ingediend door de Wederpartij. 

2. De kosten voor het meerwerk zijn voor rekening van de Wederpartij. 

3. In geval van meerwerk zal DVL Producties daarvan aan de Wederpartij een specificatie van het meerwerk en de daarbij behorende kosten doen toekomen. 

 

Artikel 5 Betaling en incassokosten 

1. Betaling dient te geschieden door middel van automatische incasso, contant bij aflevering of, indien op rekening, zonder enig recht op aftrek, korting of verrekening, op een door DVL Producties aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door DVL Producties aangegeven. 

2. Bij de ondertekening van de Overeenkomst voor het Evenement dient er 30% van het factuurbedrag te worden aanbetaald. 

3. De restbetaling dient uiterlijk acht weken voor het aanvangen van de datum afgesproken in de Overeenkomst te worden voldaan. 

4. Alle betalingstermijnen zijn te beschouwen als fatale termijnen, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. 

5. Indien de Wederpartij in gebreke blijft in de tijdige betaling van een (deel)factuur, dan is de Wederpartij van rechtswege, zonder nadere ingebrekestelling, in verzuim. De Wederpartij is alsdan 5% rente per maand verschuldigd vanaf het moment dat de Wederpartij in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag. Een gedeelte van de maand wordt als volledige maand beschouwd. 

6. Indien de Wederpartij in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van haar verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Wederpartij, onverminderd de aan DVL Producties toekomende overige rechten, zoals die op schadevergoeding en nakoming. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van wat in de Nederlandse incassopraktijk op dit moment gebruikelijk is. Indien DVL Producties echter hogere redelijke kosten ter incasso heeft gemaakt, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking, inclusief de eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten. De Wederpartij is over alle hier genoemde en verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd. 

 

Artikel 6 Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de Overeenkomst 

1. DVL Producties is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst (buitengerechtelijk) te ontbinden, indien: 

de Wederpartij de verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt (toerekenbare tekortkoming); 

de Wederpartij bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van haar verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is; 

door de vertraging aan de zijde van de Wederpartij niet langer van DVL Producties kan worden gevergd dat zij de Overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen. 

2. Voorts is DVL Producties bevoegd de Overeenkomst (buitengerechtelijk) te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet van DVL Producties kan worden gevergd. 

3. De mogelijkheid van (buitengerechtelijke) ontbinding geldt eveneens in geval van liquidatie, (aanvraag van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging ten laste van de Wederpartij, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Wederpartij niet langer vrijelijk over haar vermogen kan beschikken. 

4. Indien de Overeenkomst (buitengerechtelijk) wordt ontbonden zijn de vorderingen van DVL Producties op de Wederpartij onmiddellijk opeisbaar. Indien DVL Producties de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en de Overeenkomst. 

5. Indien DVL Producties op één van de gronden als in dit artikel bedoeld tot opschorting of (buitengerechtelijke) ontbinding overgaat, is zij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan. 

6. Indien de opschorting of de (buitengerechtelijke) ontbinding aan de Wederpartij toerekenbaar is, is DVL Producties gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan. 

 

Artikel 7 Overmacht 

1. DVL Producties is niet gehouden tot verdere uitvoering van de Overeenkomst wanneer dat niet mogelijk is als gevolg van overmacht. 

2. Onder overmacht wordt in deze voorwaarden verstaan, naast wat daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop DVL Producties geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor DVL Producties niet in staat is haar verplichtingen na te komen. DVL Producties heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de Overeenkomst verhindert, intreedt nadat DVL Producties al had moeten nakomen. 

3. Indien sprake is van tijdelijke overmacht kan DVL Producties gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan drie maanden of indien sprake is van blijvende overmacht, dan is ieder der partijen gerechtigd de Overeenkomst (gedeeltelijk en buitengerechtelijk) te ontbinden. In beide gevallen geldt dat dit geschiedt zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij, zulks onverminderd de (betalings-)verplichtingen van de Wederpartij ter zake van het reeds door DVL Producties uitgevoerde deel van de Overeenkomst. Dit laatste geldt alleen als aan het uitgevoerde deel van de Overeenkomst zelfstandige waarde kan worden toegekend. 

 

Artikel 8 Annulering 

1. Annulering door de Wederpartij van een reeds gesloten Overeenkomst tussen DVL Producties en de Wederpartij, kan slechts geschieden met schriftelijke instemming van DVL Producties. 

2. Indien de Wederpartij op een tijdstip eerder dan twee weken vóór aanvang van het Evenement annuleert worden de reeds gemaakte kosten in rekening gebracht. DVL Producties zal de kosten specificeren. 

3. Indien de Wederpartij twee weken of korter voor de aanvang van het Evenement annuleert, wordt er 70% van het factuurbedrag in rekening gebracht, tenzij de reeds gemaakte kosten hoger zijn. In dit geval worden de reeds gemaakte kosten in rekening gebracht. DVL Producties zal die kosten specifiëren. 

4. Onverminderd hetgeen in het voorgaande lid is bepaald, behoudt DVL Producties zich alle rechten voor om volledige nakoming van de Overeenkomst te vorderen alsmede volledige vergoeding van de schade te eisen. 

5. Wanneer er te weinig deelnemers zijn om aan de Overeenkomst deel te nemen, heeft DVL Producties het recht om de Overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen. Indien DVL Producties de Wederpartij uiterlijk twee weken voor de afgesproken datum schriftelijk op de hoogte stelt, kan de Wederpartij geen aanspraak maken op schadeloosstelling. De gedane betaling van de Overeenkomst van de Wederpartij wordt terugbetaald. 

 

Artikel 9 Aansprakelijkheid 

1. Deelname aan het Evenement geschiedt voor eigen risico. DVL Producties is niet aansprakelijk voor enige schade, tenzij DVL Producties schade veroorzaakt door de ondeugdelijkheid van de door haar geleverde goederen of naar aanleiding van de uitvoering van het Evenement, indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van DVL Producties. 

2. De cumulatieve aansprakelijkheid op welke rechtsgrond dan ook zal nooit een hoger bedrag kunnen betreffen dan het bedrag ter grootte van het factuurbedrag. De totale aansprakelijkheid van DVL Producties zal hiertoe zijn beperkt. 

3. De Wederpartij dient zich als een redelijk handelend deelnemer te gedragen en is verplicht tijdens het Evenement alle aanwijzingen door DVL Producties op te volgen. 

4. De Wederpartij is verplicht tijdens het Evenement een fietshelm te dragen. 

5. De Wederpartij is verplicht zich te houden aan de ter plekke geldende verkeersregels en andere wettelijke en plaatselijke bepalingen. 

6. De Wederpartij kan deelnemen aan het Evenement met: 

a) een eigen fiets; 

b) een fiets gehuurd door de Wederpartij; 

c) een fiets gehuurd door DVL Producties bij binnenlandse Evenementen. 

7. In geval van artikel 9 lid 6 sub a zal DVL Producties niet aansprakelijk zijn vanwege ondeugdelijkheid van het gebruikte materiaal. 

8. In geval van artikel 9 lid 6 sub b is DVL Producties niet aansprakelijk vanwege ondeugdelijkheid van het gebruikte materiaal en in geval van schade aan het materiaal. Ook niet indien DVL Producties in het kader van huur als bemiddelaar heeft opgetreden. 

9. Indien er gebruik wordt gemaakt van een fiets gehuurd door DVL Producties zoals vermeld in artikel 9 lid 6 sub c, dan wordt er één week voor aanvang, indien het Evenement later is geboekt direct, een borg ter grootte van het door DVL Producties betaalde borg in rekening gebracht aan Wederpartij. De borg ter grootte van het bedrag dat DVL Producties van de fietsverhuurder als borg heeft terug ontvangen, ontvangt Wederpartij 24 uur nadat DVL Producties de (gedeeltelijke) borg heeft ontvangen, weer terug op haar rekening,. Schade aan de fiets veroorzaakt door de Wederpartij, waarvoor eventuele schade die DVL Producties aan de verhuurder moet betalen worden één op één doorberekend aan de Wederpartij. 

10. DVL Producties kan, indien gewenst door Wederpartij, de fiets van Wederpartij voor buitenlandse Evenementen vervoeren naar de desbetreffende bestemming. Het risico van schade of diefstal aan 

c.q. van de fiets tijdens het vervoer van de fiets ligt bij Wederpartij, behoudens in geval van opzet of bewuste roekeloosheid aan de kant van DVL Producties . 

11. Wanneer er iets kapotgaat tijdens het verblijf in het appartement/huis/hotel of iets dergelijks is Wederpartij hiervoor aansprakelijk en dient zij DVL Producties van elke schade te vrijwaren. 

12. Om aan het Evenement te kunnen deelnemen is Wederpartij verplicht om een zorgverzekering en een reis- en ongevallenverzekering te hebben c.q. af te sluiten. DVL Producties is gevrijwaard voor aanspraken die uit deze verzekeringen voortvloeien. 

13. De Wederpartij dient verzekerd te zijn tegen het risico van schade die hij/zij of een nabestaande kan lijden ten gevolge van overlijden, letsel of ziekte, veroorzaakt door deelname aan de Overeenkomst. 

14. De Wederpartij dient bij vertrek en gedurende de fietsreis in het bezit te zijn van de documenten die in het desbetreffende land van toepassing zijn. Hierbij kan onder andere gedacht worden aan vereiste visa, bewijzen van inentingen, reisdocumenten en dergelijke. De Wederpartij dient zelf tijdig voor vertrek na te gaan of de eerder verkregen informatie niet is gewijzigd. DVL Producties aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen die voortvloeien uit het niet in het bezit zijn van de juiste documenten. 

15. De Wederpartij is voorbereid en is bekend met het feit dat deelname aan de Overeenkomst een goede gezondheid, zowel psychisch als fysiek, vereist, en de Wederpartij verklaart dat er aan deze eis wordt voldaan en dat de Wederpartij zich voldoende heeft voorbereid op deelname aan het Evenement. 

16. DVL Producties is niet aansprakelijk voor de tekortkoming van een verplichting die is toe te rekenen aan de Wederpartij, als gevolg van onvermijdbare en buitengewone omstandigheden of toe te rekenen is aan derden die niet door DVL Producties zijn ingeschakeld bij de uitvoering van het Evenement. 

17. De Wederpartij vrijwaart DVL Producties voor eventuele aanspraken van derden tijdens het Evenement die zijn ontstaan door toedoen van de Wederpartij. 

 

Artikel 10 Toepasselijk recht en geschillen 

1. Op de Overeenkomst is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis uit de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. 

2. De rechter in de vestigingsplaats van DVL Producties is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft DVL Producties het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter. 

3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten. 

 

Artikel 11 Vindplaats en wijziging voorwaarden 

1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Zwolle. 

2. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de Overeenkomst. 

3. De Nederlandse tekst van de voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan. 

4. Niets uit deze voorwaarden mag op welke wijze dan ook schriftelijk, elektronisch en/of mondeling worden gekopieerd en/of verveelvoudigd en/of op welke wijze dan ook worden overgedragen zonder schriftelijke toestemming van DVL Producties. 

Knut Lüder

Guide at Ride Along
Born on: 02/02/77 in Saarbrücken, Germany
Place of residence: Girona, Spain
Favourite music: Depends on the situation and mood ;)
Favourite sport: Cycling
I have been cycling since: 40 years

After living in west-central Germany for thirty years, I moved to Spain, mainly for the better weather and lifestyle. Not for the cycling, as some might think, that was a lucky coincidence as I got a job in Girona where I discovered the excellent cycling conditions.
The weather is almost too good now and I, who always hated the rain, long for it because nature needs it so badly.
I like good, healthy food and enjoy travelling with my girlfriend and our dog in the camper van.

Fabian Oenema

Functie: Gids bij Ride Along
Geboren op: 08-09-1991
Woonplaats: Noordwolde
Favoriete muziek: van alles!
Favoriete sport: Voetbal/ mountainbiken
Ik fiets sinds: 2018

Vanaf jongs af aan ben ik al druk met sport. Toen ik 5 jaar oud was ben ik begonnen met voetballen in Heerenveen waar ik geboren ben. Inmiddels voetbal ik 27 jaar en heb hier nog steeds heel veel plezier in, zowel op het veld als naast het veld is het altijd erg gezellig! Omdat sport voor mij erg belangrijk is ben ik in 2006 begonnen met de opleiding CIOS in Heerenveen. Hier heb ik kennis gemaakt met heel veel sporten en is deze passie enorm gegroeid. Sinds 2011 werk ik in de zorg en woon ik in Noordwolde. De omgeving van Noordwolde is prachtig om te fietsen en dus ben ik in 2017 begonnen met Mountainbiken.

Ik ga nu al 3 jaar mee met het prachtige bedrijf Ride Along om samen met de klanten een prachtige fiets ervaring te beleven.

Maan Klomp

Functie: Gids bij Ride Along
Woonplaats: Amsterdam
Favoriete muziek: Meisjes met gitaren en alles wat up-tempo is tijdens indoor trainingen
Favoriete sport: Wielrennen, Gravellen en schaatsen
Ik fiets sinds: Ik in Amsterdam woon, maar sinds 20 jaar wat fanatieker

Ik ben opgegroeid op de Veluwe in een familie waar sporten altijd op nummer 1 stond. Zwemmen, atletiek, handbal, badminton noem maar op. Eenmaal uit huis was ik ‘klaar’ met sporten. Totdat een vriend in A’dam vroeg of ik een racefiets had, want dan konden we naar het strand fietsen. Leek me een bizar plan maar ondertussen wel de oude, veel te grote Motobecane van mijn broer in Brabant opgehaald en dat was het begin van mijn liefde voor wielrennen.

Skeeleren is ook nog lange tijd mijn passie gebleven en in de winter natuurlijk op de Jaap Edenbaan schaatsen. Nadat mijn dochter geboren was wilde ik weer in shape komen en sloot me aan bij Vrouwenwielrennen Amsterdam. Hier ontdekte ik pas echt de lol van het fietsen, wedstrijdjes rijden, tactische spelletjes etc. Sinds 18 jaar geef ik training bij VW A’dam en de skeelers liggen te verstoffen in de kelder.

In de zomer op de weg en in de winter op de gravelbike en Zwift. Fantastisch om te zien hoe het vrouwenwielrennen zich de laatste jaren steeds verder ontwikkeld heeft. Als ik op de fiets zit, word ik zo blij van alle rensters die ik tegenkom. Pelotonnetjes met wapperende paardenstaarten die in een strakke lijn over de weg zoeven – dat is toch een prachtig beeld!

Rozanne Slik

Functie: Gids bij Ride Along
Geboren op: 12-04-1991
Woonplaats: Heerenveen
Favoriete muziek: van Nederlandse rap muziek tot Mumford and Sons en Outsiders, eigenlijk kan ik moeilijk een favoriete muzieksoort noemen. Afwisseling maakt het leuk!
Favoriete sport: fietsen
Ik fiets sinds: 2006

Als echt paardenmeisje viel ik een beetje buiten de boot in een familie met vooral schaatsers en fietsers. Het duurde 15 jaar tot ik, geïnspireerd door mijn 2 jongere broers, de fiets op stapte om aan mijn eerste mountainbike wedstrijd mee te doen. Het fietsen, de natuur, buiten zijn, actie en afzien, alles aan de sport vond ik leuk. Behalve dat ik er niet goed in was.

Gelukkig leerde ik de juiste techniek en heb ik met veel plezier cross-country MTB wedstrijden gereden. Een paar jaar later kwam ik er tijdens de Belgische klassiekers achter dat wielrennen echt niet saai hoeft te zijn!

In de wielerploeg van Parkhotel Valkenburg leerde ik Ilona en later ook Marijn kennen, misschien wel mijn mooiste jaren op de fiets. Daarna heb ik nog in de kleuren van Team DSM, Français des Jeux en het Amerikaanse team Tibco gereden.

Het avontuur van het mountainbiken begon ik steeds meer te missen. Dat zorgde ervoor dat ik een plek vond in het KMC mountainbike team. Voor deze ploeg kom ik nu nog steeds uit tijdens mountainbike marathons en strandraces.

Om het plezier van het fietsen met iedereen te kunnen delen ga ik al een paar jaar heel graag als gids mee met Ride Along. Hopelijk zie ik jou snel bij één van de volgende events!

Ilona Hoeksma

Functie: Gids bij Ride Along
Geboren op: 22 mei 1991
Woonplaats: Heerenveen
Favoriete muziek: Kygo, Adele, top 40
Favoriete sport: Fietsen, schaatsen, hardlopen
Ik fiets sinds: 2007

Na het vele schaatsen vroeger heeft wielrennen altijd wel een hoofdrol gespeeld in mijn leven. Op mijn 16e ongeveer begonnen en zo doorgegroeid naar een wielerploeg. En zo een aantal jaartjes in het profpeleton mogen rondfietsen. Daarna van een invaljuf naar een vaste juf gegaan en nu al een aantal jaren werkzaam in het basisonderwijs voor groep 4. Marijn heb ik leren kennen tijdens onze profcarrière doordat we in dezelfde ploeg mochten Fietsen, vandaar ook mijn rol als gids bij Ride Along!

Albert Kooiker

Functie: Reisleider in Azië, Nieuw Zeeland / Gids Ride Along
Geboren op: 28 Mei 1975
Woonplaats: Bangkok/Noordwolde
Favoriete muziek: niet te beschrijven zo breed. Valt of staat met de setting.
Favoriete sport: Skiën, fietsen, hardlopen, duiken
Ik fiets sinds: verder dan 40km? 2021

De oude combinatietrui in de tour (nog altijd mooiste wielertricot ooit) wekte mijn nieuwsgierigheid. Vanaf toen het fietsen actief gaan volgen. Tijdperk Hinault/Lemond. Dat is écht lang geleden. Dus liefhebber dat ben ik al even!

Voor mijn werk reis ik al 25 jaar over de wereld. Met name Azië (Vietnam, Maleisie, Thailand) en Nieuw Zeeland. Door Covid was er geen werk in ‘overzees’ toerisme, en daardoor terug gegaan naar Nederland.

Via mijn maatje Frank bij Ride Along terecht gekomen om te assisteren bij de meerdaagse evenementen zoals de Spanje reizen en Rondje Nederland. Erg tof!

Ik had het zo zelf kunnen boeken. Overdag sportief bezig zijn op het niveau wat je zelf kiest. En na afloop een drankje en gezellig ouwehoeren. Dat combi past mij, precies de doelgroep waar ik graag mee werk :)

Jack Farnholt

Functie: Gids en mechanieker Ride Along
Geboren op: 08-06-1970
Woonplaats: Steenwijk
Favoriete muziek: Armin van Buuren, Tiesto
Favoriete sport: Fietsen (Race, MTB, Gravel), Schaatsen, Hardlopen – Alles om fit te blijven!
Ik fiets sinds: Mijn 17e levensjaar

Ik heb altijd fanatiek wedstrijden gereden op zowel de racefiets als de mountainbike. Mijn passie voor fietsen heeft me door veel avonturen geleid, daarom vind ik het nu ook zo leuk om mijn ervaring te delen als gids bij Ride Along. Samen met alle deelnemers door bijvoorbeeld Girona fietsen, ik geniet daar enorm van! Bovendien ben ik mechanieker binnen het Ride Along-team. Van de fietsen schoonmaken na een lange tocht tot aan zeer kleine aanpassingen aan de wielen, remmen en zadels. Zolang iedereen maar fijn op de fiets kan zitten!

Paul Talens

Functie: Gids bij Ride Along
Geboren op: 17 september 1978
Woonplaats: Laag Zuthem
Favoriete muziek: Opgezwolle en daarna alles tussen Pearl Jam, Metallica, Dr dre, Van Dik Hout en Delerium
Favoriete sport: Sporten met de fiets
Ik fiets sinds: 2008

In 2008, toen ik meer dan 100 kilo woog kocht ik een mountainbike en was ik meteen verkocht aan het fietsen. Het fietsen zorgde ervoor dat ik me fysiek en mentaal veel gezonder voelde.

Naast het rijden van wedstrijden bij de amateurs gebruik ik de fiets om avonturen te beleven. Het kan mij niet snel gek genoeg. Bikepacken, gravel, een-daagse tochten, ik ben al snel enthousiast!

Voorlopig hoogtepunt was het fietsen van de 100cols tocht: 4.200km in 8 weken dwars door alle gebergtes van Frankrijk.
Zie je mij in de snelle groep een extra lusje, of in de groep “zo-lang-mogelijk-genieten”? Op de fiets ben ik altijd blij.

Thirza Louwes

Geboren op: 06-03-2002
Woonplaats: Groningen
Favoriete muziek: Justin Bieber en eigenlijk alles uit de top 50
Favoriete sport: Telt de sportschool?
Ik fiets sinds: Ik fiets (nog) niet 🙈

Echt sportief aangelegd ben ik eigenlijk niet, maar werken voor Ride Along is wel echt een mega leuk! Ik ben vierdejaars Communicatiestudent aan hogeschool Windesheim en via mijn docent leerde ik Frank kennen.

Mijn vader heeft altijd gefietst dus helemaal onbekend met wielrennen was ik dan ook niet. Toen ik afgelopen jaar met Ride Along mee mocht naar Girona wist ik het zeker: ooit wil ik ook gaan fietsen. Ik denk dat die ‘ooit’ pas komt als ik niet meer in een studentenhuis woon, want hier heb ik maar net genoeg ruimte om te wonen, laat staan ook nog een racefiets te stallen 😅

Bij Ride Along hou ik me bezig met alles op het gebied van marketing en communicatie. Dus funfact, alle social media berichten die je voorbij ziet komen heb ik geschreven! Per februari mag ik beginnen aan mijn afstudeeropdracht en ook dat zal ik gaan doen bij Ride Along. Goh, zou ik het hier leuk hebben? 😜

Marijn de Vries

Geboren op: 19-11-1978
Woonplaats: Zwolle
Favoriete muziek: ik ben een muzikale veelvraat en vind bijna alles leuk
Favoriete sport: wielrennen (o ja joh?)
Ik fiets sinds: 2009

Ik heb langer gevolleybald dan dat ik gekoerst heb, en droomde als kind van het Nederlands volleybalteam in plaats van de Ronde van Vlaanderen.

Maar dat veranderde vlak voor ik 30 werd. Toen startte een journalistiek experiment: kun je nog topsporter worden op die leeftijd?

Ik had net een racefiets gekocht, reed wat met mannen mee en werkte bij het televisieprogramma Holland Sport van Wilfried de Jong. Wat ik niet weten kon toen ik enthousiast aan mijn experiment begon, was dat het mijn leven radicaal zou veranderen.

Want het experiment slaagde, en hoe! Van 2010 tot en met 2015 was ik professioneel wielrenster op het hoogste niveau, voor ploegen als Lotto-Destiny en Team DSM. Daarnaast was en ben ik nog steeds columnist voor onder andere NRC, en wieleranalist voor onder andere Sporza. Samen met Nynke de Jong schreef ze het veel verkochte boek Vrouw&Fiets, Handboek voor de fietsende vrouw. En ik ben ambassadeur van Trek Benelux.

Frank Lankman

Geboren op: 5-9-1981
Woonplaats: Zwolle
Favoriete muziek: Nederlandse rap
Favoriete sport: Voetbal (nooit goed genoeg maar wel 2e klasse gespeeld. Jij ook?)
Ik fiets sinds: 2010

Opgroeiend in een dorp (het prachtige Noordwolde) is sporten voor mij altijd een rode draad in het leven geweest. Eerst voetballen en hardlopen en later racefietsen en nog steeds (af en toe) hardlopen. Voor mij is sporten meer dan presteren, het is een leefstijl. De gezelligheid van samen sporten heeft me altijd erg gelukkig gemaakt. Dat begon met de voetbal en de daarbij horende gezelligheid in de kantine en is nu het samen fietsen met bekenden – deelnemers – relaties en bedrijven. In 2016 ben ik in het bedrijf van Marijn gestapt en sindsdien delen we onze belevingen met iedereen die net zo in het leven staat als wij.

Al bijna 10 jaar woon ik met Marijn, Merel (6) en Jip (4) in Zwolle.

Inmiddels voetbal ik niet meer, fiets ik veel te weinig maar voel ik me nog steeds een Noordwoldiger 😊